Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb
Portálu sdílených služeb „Výpomoc od vedle“

(dále jen „VOP“)

I. Úvodní ustanovení
1.    Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů při využívání portálu sdílených služeb „Výpomoc od vedle“ Poskytovatele umístěné na adrese www.vypomocodvedle.cz a www.vypomoc.com (dále také „Portál sdílených služeb“) a další související právní vztahy.
2.    Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat. Tuto změnu oznámí Poskytovatel registrovaným Uživatelům na jimi poskytnutá kontaktní spojení, neregistrovaným Uživatelům zveřejněním na tomto Portálu sdílených služeb. V případě, že Uživatel nebude souhlasit se změnami obchodních podmínek, má právo uvedené služby nepoužívat, registrovaný Uživatel má právo zažádat Poskytovatele o zrušení své registrace. Bude-li Uživatel po provedení změn pokračovat v používání tohoto Portálu sdílených služeb, má se za to, že s těmito změnami bezvýhradně souhlasí.
Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek.
3.    Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit a upravovat své kontaktní údaje uvedené v těchto VOP či uvedené na Portálu sdílených služeb s tím, že nové údaje jsou účinné provedením změny.     

II. Definice pojmů
1.    Obchodní společnost FreeBie s. r. o., IČ: 05472407, se sídlem Tábor 885/15, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95547 je:
a)    Provozovatelem portálu sdílených služeb www.vypomocodvedle.cz a www.vypomoc.com  (dále jen „Provozovatel“).
b)    Poskytovatelem služby „Výpomoc od vedle“, která je realizována prostřednictvím Portálu sdílených služeb (dále jen „Poskytovatel“).
c)    Zprostředkovatelem zakázek prostřednictvím Portálu sdílených služeb „Výpomoc od vedle“ mezi Zákazníkem a Pomocníkem (dále jen „Zprostředkovatel“).
2.    Portál sdílených služeb – webové rozhraní na www.vypomocodvedle.cz a www.vypomoc.com  na němž poskytovatel zprostředkovává uzavření Smlouvy o dílo mezi Pomocníkem a Zákazníkem.
3.    Uživatel portálu sdílených služeb (dále jen „Uživatel“) je osoba, která na Portálu sdílených služeb www.vypomocodvedle.cz a www.vypomoc.com využívá zprostředkovatelských služeb. Buď se zaregistruje jako Pomocník a poté vykonává zadané zakázky. Nebo založí Novou zakázku a stává se Zákazníkem.
4.    Zákazník je svéprávná fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která pomocí elektronické objednávky Nová zakázka uzavře na Portálu sdílených služeb Smlouvu o dílo. Proto, aby se tato osoba stala Zákazníkem, nemusí se registrovat. 
5.    Pomocník je svéprávná fyzická osoba starší 15 let s ukončenou základní školní docházkou či právnická osoba, která se registruje na zákaznickém účtu Portálu sdílených služeb www.vypomocodvedle.cz a www.vypomoc.com. Registrací Pomocníka dochází k uzavření Zprostředkovatelské smlouvy mezi Poskytovatelem a Pomocníkem. Pomocník musí při registraci potvrdit Čestným prohlášením, že splňuje podmínky pro zařazení mezi Pomocníky, tedy že je starší 15 let a že ukončil povinnou školní docházku (musí být splněny obě podmínky kumulativně). 
6.    Služba je automatizovaná zprostředkovatelská činnost poskytovaná Pomocníkovi Poskytovatelem a sloužící k uzavření Elektronické objednávky mezi Zákazníkem a Pomocníkem na Portálu sdílených služeb www.vypomocodvedle.cz a www.vypomoc.com Seznam nabízených služeb zprostředkování práce je vždy aktualizovaný uveden na portálu jako Kategorie zakázek. Benefitem služby je vzájemné hodnocení Zákazníků a Pomocníků, které se u Uživatelů zobrazuje a které tak vedle institutu Ověřeného profilu napomáhá k poskytování kvalitních služeb u Pomocníka a k hladkému průběhu realizace Díla u Zákazníka. 
7.    Zakázka je zprostředkovaná nabídka práce Zákazníka zadaná na Portálu sdílených služeb Poskytovatele formou elektronické objednávky.
8.    Zakázka s opakováním je zakázka, u níž Zákazník zadal termíny pro její opakování ve stále stejném rozsahu, musí být zadány i veškeré náležitosti jako u dílčí zakázky. 
9.    Elektronická objednávka je Smlouva o dílo uzavřená mezi Zákazníkem a Pomocníkem prostřednictví Portálu sdílených služeb  www.vypomocodvedle.cz a www.vypomoc.com, přičemž veškeré smluvní vztahy z této smlouvy vyplývající, se podpůrně v otázkách přímo neupravených, řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.
10.    Dílo je konkrétní práce, kterou Pomocník, na základě rozsahu zakázky uvedeném Zákazníkem v elektronické objednávce, pro Zákazníka na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost vykonal a je za ni zodpovědný. Je výsledkem způsobilé činnosti, a to zhotovení určité věci, její úprava či oprava. Je to činnost poskytovaná Pomocníkem Zákazníkovi na základě jeho elektronické objednávky na portálu. 
11.    Můj profil je osobní uživatelské rozhraní v rámci uživatelského účtu Uživatele, kde se daný Uživatel může prezentovat. Pomocník se musí registrovat, aby jej získal. (dále jen „uživatelský profil“)
12.    Ověřený profil – ověření Pomocníka dle údajů OP, provedené Poskytovatelem. U Pomocníků se bude zobrazovat, zda tento ověřený profil mají či nikoli. U Uživatelů, jejichž profil nebude označen jako Ověřený, Poskytovatel neodpovídá za správnost identifikačních údajů těchto Uživatelů a upozorňuje Uživatele, aby v případě realizace Smlouvy o dílo si navzájem své osobní údaje ověřili pro případ řešení např. reklamací či jiných nároků ze Smlouvy o dílo plynoucích. 
13.    Mé zakázky je uživatelské rozhraní v rámci uživatelského účtu Uživatele, kde lze spravovat všechny Zakázky. Pomocník se musí registrovat, aby jej získal. (dále jen „uživatelský profil“)

III. Pravidla použití Portálu sdílených služeb
1.    Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“, registrací Pomocníka nebo založením Nové zakázky, se Uživatel portálu zavazuje dodržovat pravidla obsažená ve Všeobecných obchodních podmínkách, s kterými tímto souhlasí.
2.    Prohlížením tohoto Portálu sdílených služeb Uživatel souhlasí s tím, že se nebude nabourávat do cizích systémů, měnit údaje na tomto portálu případně omezovat a bránit v přístupu na tento portál jiným Uživatelům a narušovat tím celistvost a provoz Portálu sdílených služeb.
3.    Provozovatel neodpovídá za případnou nefunkčnost, špatnou nebo úplnou nedostupnost tohoto portálu a služeb na nich nabízených.
4.    Uživatel portálu je povinen uvádět na tomto portálu správné a pravdivé údaje o svojí osobě a o zakázce, přičemž potvrzuje, že si je vědom své odpovědnosti za škody, jenž může způsobit porušením této povinnosti. 
5.    Uživatelé portálu souhlasí, že jejich vzájemná komunikace nad zakázkou bude probíhat výhradně na Portálu sdílených služeb.
6.    Uživatelé portálu se zavazují, že si navzájem nezveřejní své kontaktní údaje v komunikaci, před Odsouhlasením nabídky při dojednávání zakázky. Toto ustanovení nedopadá na sdělení údajů Poskytovateli. 
7.    Provozovatel portálu zakazuje Uživatelům portálu poptávání či nabízení služeb spočívajících v násilí, trestné činnosti či služeb sexuální povahy. Uživatelé Portálu sdílených služeb se zavazují tento zákaz bez výhrad akceptovat. 

IV. Registrace a uživatelský profil
1.    Pomocník, který chce využít služeb Poskytovatele, je povinen se na Portálu sdílených služeb www.vypomocodvedle.cz nebo www.vypomoc.com registrovat. Zákazník se neregistruje, pouze zakládá Novou zakázku.
2.    Okamžikem registrace dochází mezi Pomocníkem a Poskytovatelem k uzavření Zprostředkovatelské smlouvy ve smyslu ust. § 2445 a násl. občanského zákoníku, ve které se Poskytovatel zavazuje, že Pomocníkovi opakovaně zprostředkuje uzavření Smlouvy o dílo s třetí osobou (Zákazníkem), a Pomocník se zavazuje zaplatit Poskytovateli provizi ve výši 15 % z ceny každého zprostředkovaného provedení Díla. Poskytovatel zprostředkuje Pomocníkovi příležitost k uzavření zakázky, a to zobrazením osoby Pomocníka Zákazníkovi na základě Zákazníkem zadaných parametrů zakázky. Pomocník souhlasí s tím, že Poskytovatel není povinen zprostředkovat určitý počet zakázek.
3.    Na základě bezplatné registrace získá Pomocník přístup do svého osobního uživatelského rozhraní - Můj profil a Mé zakázky, který se Poskytovatel zavazuje Pomocníkovi po registraci vytvořit. Registrací Pomocník potvrzuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi. Registrací dále Pomocník může udělit Poskytovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů nad rámec účelu řádného plnění Zprostředkovatelské smlouvy, a to za účelem zpracování pro obchodní a marketingové účely. Takto udělený souhlas je Pomocník oprávněn kdykoli odvolat prohlášením učiněným vůči Poskytovateli. 
4.    Na základě založení Nové zakázky získá Zákazník přístup do svého osobního uživatelského rozhraní - Můj profil a Mé zakázky, který se Poskytovatel zavazuje Zákazníkovi po registraci vytvořit. Služby Zákazník využívá bez registrace. Založením Nové zakázky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi. Založením Nové zakázky dále Zákazník může udělit Poskytovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů nad rámec účelu realizace zakázky, a to za účelem zpracování pro obchodní a marketingové účely. Takto udělený souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat prohlášením učiněným vůči Poskytovateli.
5.    Poskytovatel si vyhrazuje právo schvalovat nový uživatelský profil Pomocníka a jeho veškeré změny.
6.    Uživatel je v uživatelském profilu povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje.
7.    Poskytovatel neodpovídá za správnost údajů vyplněných Uživatelem a zříká se veškeré odpovědnosti za tyto údaje. Dále Poskytovatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním těchto údajů Portálu sdílených služeb a za případné porušení autorských práv a jiných práv z duševního vlastnictví, které by mohlo být způsobeno Uživatelem.
8.    Poskytovatel si vyhrazuje právo na případnou kontrolu údajů přímo či nepřímo vyplněných Uživatelem a podložení jejich pravosti Uživatelem, avšak provádění takovéto kontroly není povinností ani zodpovědností Poskytovatele. 
9.    Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského profilu třetím osobám a je povinen dostatečně zabezpečit přistup do svého uživatelského profilu.
10.    Poskytovatel může zrušit či dočasně zablokovat profil Uživatele v těchto případech:
a)    že není účet déle než jeden rok využíván.
b)    v případě porušení Všeobecných obchodních podmínek Uživatelem, přičemž Poskytovatel je oprávněn takto postupovat už v případě důvodného podezření na porušení ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. 
c)    z jiných závažných provozních důvodů na straně Poskytovatele.
Při zrušení či blokaci profilu Uživatele nemá Uživatel nárok na náhradu žádné náhrady škody, újmy či jiné sankce, pokud by mu snad zrušením či blokací profilu Uživatele nějaká škoda či újma vznikly. 
Uživatel může sám deaktivovat svůj uživatelský účet, a to ve svém uživatelském profilu odkazem „Deaktivovat účet“. Zrušení uživatelského účtu se považuje za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele pro marketingové a obchodní účely, přičemž v rámci deaktivace může Uživatel vyslovit souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodí účely do budoucna. I v takovém případě se pro nakládání s osobními údaji uplatní postupy na ochranu a zpracování osobních údajů uvedené v těchto VOP a plynoucí z platných právních předpisů. Takto udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám.
11.    Zrušením uživatelského profilu Uživatele nezanikají dosud vzniklá práva a povinnosti smluvních stran.
12.    Uživatel bere na vědomí, že jeho uživatelský profil nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu softwarového a hardwarového vybavení Provozovatele, popř. třetích osob.
13.    Poskytovatel neručí za ztrátu či poškození dat a Uživatel nemá nárok vyžadovat jejich obnovu. Uživatel nemá nárok na náhradu za případné škody způsobené únikem informací z Portálu sdílených služeb.
14.    Poskytovatel má právo využívat některé údaje přímo či nepřímo vyplněné Uživatelem za účelem propagace Portálu sdílených služeb, pokud mu k tomu dal Uživatel souhlas zaškrtnutím příslušné kolonky. 

V. Zprostředkování zakázek
1.    Pomocník registrací na Portálu sdílených služeb Poskytovatele uzavírá smlouvu o zprostředkování služeb s Poskytovatelem. Tato registrace má všechny náležitosti Zprostředkovatelské smlouvy a řídí se ust. § 2445 a násl. občanského zákoníku. 
2.    Poskytovatel zprostředkuje Pomocníkovi možnosti si přivydělat, a to na základě kritérií zakázky zadané Zákazníkem. Zakázka bude probíhat zprostředkovaně. Poskytovatel negarantuje Pomocníkovi zprostředkování určitého minimálního počtu zakázek. Zprostředkováním se rozumí Dohodnutá zakázka. 
3.    Poskytovatel není odpovědný za zrušení zakázky z důvodu neuhrazení zakázky Zákazníkem.  
4.    Pomocník se zavazuje, že za zprostředkování každé zakázky Poskytovateli zaplatí provizi 15 % z Celkové ceny dané zakázky. Pomocník a Poskytovatel se dohodli na úhradě provize způsobem sjednaným v čl. VII těchto VOP. Celkový výdělek Pomocníka obsahuje – Celkovou cenu zakázky bez 15 % provize za zprostředkování zakázky pro Poskytovatele. Pomocník souhlasí s touto provizí, která bude stržena z Celkové ceny zakázky. Celkový výdělek Pomocníka bude zaslán Pomocníkovi na jeho účet po odsouhlasení zakázky Zákazníkem, jak je dále podrobně upraveno v těchto VOP.

VI. Elektronická objednávka a provedení Díla
1.    Zákazník vytvořením nové Zakázky v rámci portálu Provozovatele učiní poptávku na realizaci Díla. Na základě Zákazníkem zadaných parametrů zakázky portál vygeneruje seznam nejvhodnějších Pomocníků. V uveřejněném seznamu Pomocníků si Zákazník vybere nejvhodnější Pomocníky (portál umožní zvolit min. 1 a max. 10 Pomocníků). Zákazník potvrzením tlačítka „Odeslat poptávku“ odešle poptávku zakázky vybraným Pomocníkům. Termín provedení Díla určený přesným datem a hodinou lze požadovat nejdříve 48 hod po zadání nové Zakázky.  Pokud v seznamu Pomocníků nebude uveden žádný Pomocník, znamená to, že zadaným parametrům zakázky žádný z Pomocníků neodpovídá. V takovém případě může Zákazník upravit parametry zakázky (například změnit Kategorii zakázky, Typ zakázky, termín či čas realizaci zakázky) a požadavek znovu odeslat. Tyto změny může Zákazník provádět opakovaně, dokud nenajde vhodného Pomocníka. 
2.    Zadáním nových kritérií může Zákazník postupovat i v případě, pokud by si z navrhovaného seznamu Pomocníků nevybral žádného Pomocníka.
3.    Jakmile Zákazník odešle Poptávku, bude tato automaticky odeslána do uživatelských profilů Zákazníkem vybraných Pomocníků - zakázka je tímto považována za Poptanou/Nabídnutou zakázkou. Vybraní Pomocníci nemají povinnost na poptávku reagovat nabídkou.
4.    Nabídka Pomocníka musí obsahovat, kromě potvrzení termínu a rozsahu zakázky, jak byly poptány, i Celkovou cenu zakázky – Díla a čas, za který je schopen zakázku realizovat. Nabídka dále může obsahovat další případné podmínky, za kterých je Pomocník ochoten nebo schopen Dílo provést.
5.    Hodlá-li Zákazník nabídku Pomocníka využít, je povinen reagovat na nabídku nejpozději do 12 hod před termínem provedení Díla. Nebude-li Zákazník v uvedené lhůtě reagovat, je zakázka pozastavena, stává se Nevyřízenou zakázkou. Zákazník může kdykoliv zakázku obnovit, pokud zadá nový termín dle pravidel uvedených v čl. VI, odst. 1 těchto VOP. Přičemž po obnovení zakázky bude postupováno jako v případě zadání zakázky zcela nové. 
6.    Pokud Zákazník reaguje na nabídku Pomocníka ve lhůtě dle čl. VI, odst.. 5 těchto VOP stiskem tlačítka „Odsouhlasit nabídku“, objednává tím u Pomocníka plnění v rozsahu a za podmínek uvedených v nabídce a dochází tak mezi Zákazníkem a Pomocníkem ke sjednání Smlouvy o dílo v elektronické podobě, která má veškeré náležitosti dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku. Smlouva o dílo je uzavřena s odkládací podmínkou účinnosti vázanou na zaplacení sjednané Celkové ceny zakázky Poskytovateli (připsání na účet Poskytovatele) před započetím provádění Díla, a to do 120 hodin (tj. 5 kalendářních dní) od uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději však do 24 hod před termínem realizace zakázky v případě platby převodem na bankovní účet nebo nejpozději do 1 hodiny před započetím zhotovení Díla v případě platby bankovní kartou. Poskytovatel je povinen obě smluvní strany Smlouvy o dílo informovat o proběhnuvší platbě a tím o účinnosti mezi nimi uzavřené Smlouvy o dílo. 
Celková cena díla mezi Zákazníkem a Pomocníkem obsahuje – práci, všechny náklady spojené se zakázkou (dopravu, materiál), odměnu za provedení dohodnutého rozsahu práce a provizi za zprostředkování zakázky pro Poskytovatele, kterou hradí Pomocník. Cena je závazná od Odsouhlasení nabídky Zákazníkem, tj. od uzavření Smlouvy o dílo a nemůže být v průběhu zakázky upravována. Případné vícepráce či vícenáklady vzniklé po uzavření smlouvy si řeší Zákazník a Pomocník mezi sebou.
7.    Po uzavření Smlouvy o dílo nelze provádět změny údajů, Zákazník může pouze změnit/ doplnit Detail adresy. Jiné změny nejsou možné v rámci uzavřené Smlouvy o dílo. Pokud Zákazník zjistí potřebu provedení jiných změn, musí založit novou zakázku, přičemž stávající zakázku na základě Smlouvy o dílo může Zákazník ve lhůtě 24 hod před termínem realizace Stornovat. V takovém případě se Zákazník zavazuje Poskytovateli uhradit stornopoplatek ve výši 15 % z Celkové ceny zakázky. Smluvní strany sjednávají způsob úhrady stornopoplatku v čl. VII těchto VOP.
8.    Zakázka s opakováním je taková zakázka, jejíž termín realizace se pravidelně opakuje. Takováto zakázka má všechny náležitosti jednorázové zakázky (zde uváděno jako zakázka), avšak před jejím odsouhlasením je stanoveno více termínů realizace Díla. Tato Opakovaná zakázka se po Odsouhlasení nabídky rozdělí na jednotlivé Dohodnuté zakázky podle počtu opakování. Tyto Dohodnuté zakázky mají stejné náležitosti jako jednorázové Dohodnuté zakázky, avšak budou účtovány jednou platbou souhrnně.
9.    Dílo je Pomocníkem provedeno na základě rozsahu sjednaném ve Smlouvě o dílo (tj. v rozsahu nabídky odsouhlasené Zákazníkem). Informace uvedené v Elektronické objednávce v sekci Rozsah zakázky, termín a čas realizace zakázky a Celková cena zakázky a místo (kraj a okres realizace zakázky) jsou závazné. Lze pouze upřesnit místo realizace zakázky v Detailu adresy. Pomocník se zavazuje provést Dílo řádně a včas a v souladu s VOP. 
10.    Dílo se považuje za provedené řádně a včas:
a) pokud tuto skutečnost Zákazník potvrdí v Portálu sdílených služeb do 168 hodin (tj. 7 kalendářních dní) od termínu realizace zakázky, tj. označí zakázku za Dokončenou a tento fakt potvrdí tl. Odeslat odpověď.
b) pokud v rámci lhůty 168 hodin (tj. 7 kalendářních dní) od termínu realizace zakázky nezadá Zákazník do Portálu sdílených služeb žádné potvrzení ani odmítnutí realizace zakázky, tj. neoznačí Zakázku za Dokončenou/ Nedokončenou. V takovém případě se zakázka považuje za řádně a včas provedenou s plným hodnocením.
11.    Vykazuje–li Dílo zjevné vady, je Pomocník povinen tyto vady opravit ihned. 
12.    Nebudou–li zjevné vady odstraněny Pomocníkem ihned, Zákazník má právo označit zakázku v Portálu sdílených služeb jako Nedokončenou. Řešení a reklamace vad Díla probíhá mezi Zákazníkem a Pomocníkem, Poskytovatel není za vady Díla odpovědný a do řešení reklamace nijak nezasahuje. 
13.    Pokud Pomocník označí Nedokončenou zakázku v Portálu sdílených služeb jako Dokončenou, a Zákazník s tímto souhlasí, resp. přidá hodnocení a tento fakt potvrdí tl. Odeslat odpověď či nevyjádří ve lhůtě 168 hodin (tj. 7 kalendářních dní) nesouhlas, pak je zakázka považována za Dokončenou, viz Čl. IV. odstavec 10b).
14.    Pokud Pomocník označí Nedokončenou zakázku v Portálu sdílených služeb jako Dokončenou, a Zákazník s tímto nesouhlasí, je oprávněn ji opětovně označit jako Nedokončenou a smluvní strany mají povinnost reklamaci řešit. Pokud Pomocník po dobu 720 hodin (tj. 30 kalendářních dní) od označení zakázky za Nedokončenou nereaguje na Nedokončenou zakázku, stane se marným uplynutím 720 hodin (tj. 30 kalendářních dní) tato zakázka stornovanou s těmi důsledky, že uhrazená Celková cena díla bude Poskytovatelem vrácena zpět Zákazníkovi a to do 28 dní. 
Pokud bude Pomocník reagovat tak, že zakázku ve lhůtě 720 hodin (tj. 30 kalendářních dní) označí opět za Dokončenou, je povinen k tomuto označení připojit argumentaci, proč považuje zakázku za Dokončenou a případně připojit fotodokumentaci. Následně strany postupují dle ujednání v čl. VI, odst. 13 a 14 opakovaně. 
Zákazník je oprávněn požádat Poskytovatele o provedení storna zakázky po uplynutí 15 dní od označení zakázky jako Nedokončené, pokud doloží fotografie zjevně nedokončeného Díla a současně bude z komunikace na Portálu sdílených služeb jasné, že Pomocník na výzvy k odstranění vady nereaguje. Posouzení takové žádosti je plně v kompetenci Poskytovatele, na storno zakázky není v tomto případě, i když bude žádost řádně podložena, právní nárok.
15.    Obě smluvní strany mohou při označení zakázky za Dokončenou / Nedokončenou uvést svoji argumentaci a připojit fotodokumentaci. Poskytovatel však není povinen tyto skutečnosti nijak ověřovat či posuzovat.
16.    Jednou z významných funkcionalit Portálu sdílených služeb je vzájemné hodnocení spolupráce Zákazníků a Pomocníků na Portálu sdílených služeb. Pomocník souhlasí, že na portálu bude zveřejněno jeho hodnocení, které se rovná průměru hodnocení jim zhotovených zakázek. Zákazník souhlasí, že na portálu bude zveřejněno jeho hodnocení, které se rovná průměru hodnocení jím zadaných zakázek. Tato hodnocení jsou pro Zákazníka benefitem při výběru Pomocníka a pro Pomocníka mohou být kritériem, zda na nabídku konkrétního Zákazníka odpoví. Nebrání-li tomu závažné důvody, mají Uživatelé povinnost zakázky hodnotit. 
17.    Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli jednání Pomocníka, zejména pak za službu a její kvalitu poskytnutou Pomocníkem Zákazníkovi. Poskytovatel tedy nijak neodpovídá za případnou újmu na zdraví, provedení Díla, kvalitu Díla a další Pomocníkem a Zákazníkem sjednané náležitosti. 

VII. Platební podmínky
1.    Zákazník má povinnost za Dílo zaplatit Pomocníkovi, a to předem na účet Poskytovatele do jeho úschovy. Platba musí být připsána na účtu úschovy do 120 hodin (tj. 5 kalendářních dní) od uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději však do 24 hod před započetím zhotovení Díla v případě platby převodem na bankovní účet anebo nejpozději do 1 hodiny před započetím zhotovení Díla v případě platby bankovní kartou. 
2.    Po odsouhlasení nabídky – uzavření Smlouvy o dílo Zákazník zvolí způsob úhrady buď platbou bankovním převodem, nebo platební kartou přes platební bránu. V případě volby platby bankovním převodem bude Zákazníkovi odeslán e-mail s číslem bankovního účtu a variabilním symbolem platby. V případě volby způsobu platby přes platební kartu, bude Zákazník automaticky přesměrován na příslušnou platební bránu, kde platbu provede. V případě Zakázky požadované Zákazníkem v kratším termínu, než je 120 hodin (tj. 5 kalendářních dní), bude Zákazníkovi nabídnuta možnost platby pouze platební kartou přes platební bránu. 
V případě Zakázky s opakováním uhradí Zákazník částku odpovídající všem požadovaným úkonům opakování.
3.    Nebude-li platba uhrazena do 120 hodin (tj. 5 kalendářních dní) od uzavření Smlouvy o dílo, stává se zakázka Neuhrazenou zakázkou. V případě, že platba za zakázku není na účtu úschovy do 24h před termínem realizace zakázky, stává se zakázka Pozastavenou zakázkou. V případě, že platba za zakázku není na účtu úschovy do 1 h před termínem realizace zakázky, stává se zakázka Zrušenou zakázkou, taková zakázka nemůže být realizována. Stav zakázky je zobrazován v daných uživatelských účtech na Portálu sdílených služeb jak Zákazníkovi, tak Pomocníkovi.
4.    V případě storna Dohodnuté zakázky dle čl. VI, odst. 7 těchto VOP se Zákazník zavazuje Provozovateli uhradit stornopoplatek ve výši 15 % z Celkové ceny provedení díla. Poskytovatel je povinen v důsledku storna vrátit Zákazníkovi Celkovou cenu díla, která byla složena do úschovy Poskytovatele. Zákazník a Poskytovatel tímto výslovně sjednávají zápočet stornopoplatku na částku vratky ceny Díla a výslovně tedy ujednávají, že v takovém případě bude Zákazníkovi vrácena částka odpovídající 85 % ceny Díla. Pokud v okamžiku storna nebyla cena Díla Zákazníkem do úschovy ještě složena a nemůže tedy dojít k uplatnění zápočtu, je Zákazník povinen uhradit poskytovateli stornopoplatek ve výši 15 % Celkové ceny díla poukázáním na bankovní účet poskytovatele, a to do 5 dní od výzvy poskytovatele. 
Smluvní strany výslovně potvrzují, že „Celkovou cenou zakázky“ se rozumí cena sjednaná ve Smlouvě o dílo mezi Pomocníkem a Zákazníkem a „Celkovým výdělkem pomocníka“ se rozumí Celková cena zakázky ponížená o provizi ve výši 15 % z Celkové ceny zakázky. 
5.    Zúčtovací období mezi Poskytovatelem a Pomocníkem je 1-15. den v měsíci a 16-31. den v měsíci. V příslušném účtovacím období Poskytovatel vystaví Pomocníkovi daňový doklad na 15% provizi z ceny zakázky / zakázek, pokud jich Pomocník v daném období realizoval více. V každém účtovacím období, v němž Pomocník realizuje nějakou zakázku, vystaví poskytovatel Pomocníkovi soupis všech realizovaných zakázek a dá mu jej k dispozici prostřednictvím jeho uživatelského účtu. 
6.    Poskytovatel nevystavuje daňový ani jiný doklad Zákazníkovi na cenu zakázky, je pouze Zprostředkovatel zakázky. Poskytovatel vystavuje Zákazníkovi doklad pouze v případě účtování stornopoplatku dle čl. VII, odst. 4 těchto VOP. 
7.    Poskytovatel je správcem Celkové ceny díla, kterou mu uhradil do úschovy Zákazník. Zákazník a Pomocník se dohodli, že Poskytovatel je povinen uhradit cenu Díla Pomocníkovi do 28 dní od potvrzení Díla jako Dokončeného Zákazníkem, resp. od uplynutí 7 dní od termínu realizace zakázky, pokud Zákazník nepotvrdí Zakázku jako Dokončenou, respektive 7 dní od označení Nedokončené zakázky Pomocníkem jako Dokončené a Zákazník nebude toto rozporovat.
8.    Poskytovatel a Pomocník tímto výslovně sjednávají zápočet provize (dle čl. V, odst. 4 těchto VOP ve výši 15% z ceny Díla) na částku Celkové ceny Díla a výslovně tedy ujednávají, že v takovém případě bude Pomocníkovi vyplacena částka odpovídající 85 % Celkové ceny díla. V případě opakované zakázky vyplatí Poskytovatel každé opakování zakázky zvlášť po odsouhlasení realizace daného opakování zakázky Zákazníkem, ust. odst. 7 a 8 první věta se použije přiměřeně.

VIII. Práva a povinnosti Poskytovatele
1.    Poskytovatel neodpovídá za dostupnost a funkčnost Portálu sdílených služeb. Poskytovatel neodpovídá za správnost údajů, které uvedli Uživatelé. 
2.    Poskytovatel neodpovídá za uchování dat na portálu, které uložili Uživatelé portálu. Poskytovatel není povinen data zálohovat. 
3.    Poskytovatel zprostředkuje Pomocníkovi příležitost k uzavření Smlouvy o dílo se Zákazníkem.
4.    Provozovatel portálu, tj. Zprostředkovatel zakázek nenese žádnou odpovědnost za provedení/neprovedení Díla, a to ani za jeho kvalitu, termín provedení, újmu na zdraví zúčastněných a za jakékoli jiné porušení zákonných či smluvních podmínek. 
5.    Poskytovatel neodpovídá Pomocníkovi za přímé, nepřímé či následné škody ani za ekonomické ztráty.
6.    Poskytovatel provádí úschovu zaplacené Celkové ceny zakázky (Díla) Zákazníkem, a to za podmínek a v rozsahu dle těchto VOP. 
7.    Poskytovatel je povinen uhradit Pomocníkovi cenu za Dílo, což je Celková cena zakázky ponížená o provizi poskytovatele ve výši 15 %, a to způsobem a ve lhůtách uvedených v těchto VOP.
8.    Poskytovatel, který je zároveň Zprostředkovatel zakázek, nenese odpovědnost za případné odcizení věcí v průběhu provádění Díla.
9.    Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití údajů Zákazníkem nebo Pomocníkem, které některý z těchto Uživatelů obdrží od Poskytovatele za účelem realizace uzavřené Smlouvy o dílo. 

IX. Práva a povinnosti Pomocníka
1.    Osoba, které hodlá využívat služeb Poskytovatele jako Pomocník, je povinna:
•    zaregistrovat se na Portálu sdílených služeb Výpomoc od vedle.
•    uvést ve svém uživatelském profilu pouze pravdivé údaje.
•    nabízet služby a provádět jen ty, ke kterým je způsobilý (v případě odborných prací mít k jejich provádění příslušné oprávnění, certifikaci).
•    ve své nabídce uvést všechny údaje, které jsou nutné pro Odsouhlasení nabídky.
•    realizovat Dílo v domluveném termínu.
•    provést a dokončit Dílo řádně dle rozsahu odsouhlasené nabídky, tj. uzavřené Smlouvy o dílo.
•    provést zakázku osobně, pokud zapojí třetí osobu, nese za ni plnou odpovědnost sám.
•    mít vše, co je nutné pro vykonání zakázky, s sebou.
•    v případě nesouhlasu s Nedokončenou zakázkou doložit fotodokumentaci zakázky a sdělit všechny informace týkající se zakázky.
2.    Pomocník je povinen před provedením zakázky/ realizací Díla komunikovat se Zákazníkem pouze na portálu sdílených služeb, kde bude mít k dispozici i Detail adresy místa výkonu zakázky.
3.    Pomocník má právo zakázku odmítnout nebo odstoupit od uzavřené Smlouvy o dílo, pokud Zákazník uvedl nepravdivé údaje (jiný rozsah zakázky či jiný termín, …). Tuto skutečnost, podloženou příslušnou dokumentací, musí Pomocník sdělit do Popisu dokončení Nedokončené zakázky.
4.    Pomocník se zavazuje, že bude dodržovat všechny povinnosti uvedené ve VOP a bude dbát dobrého jména Poskytovatele služby Výpomoc od vedle. Pomocník odpovídá za škodu, kterou způsobí Poskytovateli nebo Zákazníkovi porušením těchto VOP, Zprostředkovatelské smlouvy či Smlouvy o dílo.
5.    Pomocník si náklady spojené s komunikačními prostředky hradí sám.
6.    Je-li Pomocník podnikatelem a Zákazník spotřebitelem, je pomocník povinen zajistit si sám dodržení veškerých povinností plynoucích mu z právních předpisů na ochranu spotřebitele. 

X. Práva a povinnosti Zákazníka
1.    Zákazník je povinen
•    uvést ve svém uživatelském profilu pouze pravdivé údaje.
•    uhradit Celkovou cenu díla do úschovy Poskytovatele způsobem a v termínech uvedených v těchto VOP. 
•    uvést pravdivě veškeré údaje k zakázce.
•    zkontrolovat provedení díla ihned po jeho dokončení Pomocníkem, potvrdit realizaci Díla v uživatelském profilu a uvést hodnocení provedení zakázky.
2.    Zákazník odpovídá za újmu, která vznikne Poskytovateli či Pomocníkovi v případě porušení VOP či v případě jednání v rozporu s rozsahem uzavřené Smlouvy o dílo.

XI. Odstoupení od smlouvy 
1.    Pomocník má právo od Zprostředkovatelské smlouvy odstoupit (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy. Pomocník však může smluvní vztah ukončit kdykoli Deaktivací svého uživatelského účtu dle ust. čl. IV, odst. 10 těchto VOP. 
2.    Pomocník musí o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy Poskytovatele informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Pomocník také může jednoduše odstoupit od smlouvy deaktivací svého uživatelského účtu dle čl. IV, odst. 10 těchto VOP.
3.    Pro zachování lhůty pro odstoupení je potřeba jednoznačné prohlášení odeslat (předat provozovateli poštovních služeb) před uplynutím lhůty.
4.    Práva Pomocníka z případného vadného plnění služeb Poskytovatele, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5.     Zákazník má právo odstoupit od zakázky, stornovat zakázku nejpozději do 24 hod před termínem realizace, a to v souladu s čl. VI, odst. 7 těchto VOP. 
6.     Je-li Zákazník spotřebitelem a Pomocník podnikatelem ve vztahu k realizované zakázce, má Zákazník právo od Smlouvy o dílo odstoupit bez uvedení důvodu v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku ve lhůtě 14 kalendářních dní od uzavření Smlouvy o dílo, a to tak, že Zakázku v Portálu sdílených služeb zruší. Avšak pokud bylo Pomocníkem Dílo již plněno zcela nebo z části, tj. pokud Zákazník požadoval termín realizace Díla dříve než po 14 dnech od uzavření smlouvy, je odstoupení možné pouze ohledně dosud nerealizované části plnění (dle ust. § 1834 OZ). Ohledně již provedené části Díla nemůže spotřebitel odstoupit, neboť termín realizace Díla určuje sám spotřebitel (dle ust. § 1837, odst. a) občanského zákoníku).
Je-li Zákazník spotřebitelem pak ve vztahu k Poskytovateli může od odsouhlasené nabídky odstoupit do 14 dní, přičemž pokud v kontextu čl. VI, odst. 7 je termín realizace Zakázky zákazníkem stanoven dříve než za 14 dní od Odsouhlasení nabídky, pak se Zákazník vzdává práva na odstoupení od smlouvy v době posledních 24 hodin před realizací Zakázky. 
7.    Pomocník je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo vůči Zákazníkovi v případě závažného porušení smlouvy či VOP Zákazníkem zejména v těchto případech:
a)    nebyla-li poskytnuta nutná součinnost k provedení Díla.
b)    Zákazník úmyslně či neúmyslně uvedl nesprávné údaje v poptávce.
c)    trvá-li Zákazník dle ust. § 2595 občanského zákoník na provedení Díla nevhodným způsobem i přes upozornění Pomocníka.
8.    Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo vůči Pomocníkovi v případě podstatného porušení Smlouvy o dílo Pomocníkem. Pokud je z důvodu podstatného porušení smlouvy Pomocníkem odstoupeno Zákazníkem od smlouvy v době, kdy zakázka není považována za Dokončenou, postupují smluvní strany dle ust. čl. VI, odst. 10-15 těchto VOP. Pokud není použití odkazovaných ustanovení z důvodu skutkového možné, nebo pokud důvod pro odstoupení od smlouvy vyvstal až poté, co se zakázka považuje za Dokončenou, postupují smluvní strany dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
9.    Poskytovatel je oprávněn od Zprostředkovatelské smlouvy odstoupit kdykoli, bez uvedení důvodu. Realizace rozjednaných Smluv o dílo se dokončí dle zásad a ujednání uvedených v těchto VOP. 

XII. Vady díla a reklamace
1.    Za vady Díla odpovídá Zákazníkovi Pomocník. Vyjma postupu popsaného v čl. VI, odst. 10-14 těchto VOP se veškeré spory mezi Zákazníkem a Pomocníkem a veškeré nároky a práva a povinnosti plynoucí z vadného plnění uplatňují smluvní strany mezi sebou a řídí se ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména pak ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. 

XIII. Řešení sporů
1.    Vzájemné spory mezi Poskytovatelem a Pomocníkem a mezi Zákazníkem a Pomocníkem řeší obecné soudy.
2.    Pomocník, který je spotřebitel, má vůči Poskytovateli dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjekt oprávněný mimosoudní řešení sporů provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz
3.    Zákazník, který je spotřebitel, má vůči Pomocníkovi, je–li podnikatelem, dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjekt oprávněný mimosoudní řešení sporů provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz
4.    Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele poté, co se spor nepodařilo se Zprostředkovatelem (Poskytovatelem) vyřešit přímo. Tento návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé.
5.    Pomocník či Zákazník, který je spotřebitel má také právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

XIV. Ochrana osobních údajů, reklamní sdělení
1.    Poskytovatel, jakožto správce osobních údajů, je v souladu s nařízením EU č.  2016/9 (GDPR) o ochraně osobních údajů, v platném znění, oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele portálu, které mu poskytne prostřednictvím tohoto Portálu sdílených služeb, a to za účelem plnění smluvních povinností plynoucích mu ze Zprostředkovatelské smlouvy, Smlouvy o dílo a těchto VOP. Poskytovatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje, které mu Uživatel portálu v rámci registrace, případně osobní údaje, které Zákazník uvede za účelem vložení Nové zakázky. 
2.    Poskytovatel zpracovává údaje Pomocníka a Zákazníka z důvodu plnění smluvních závazků mezi stranami. Uživatel portálu svou registrací nebo založením Nové zakázky bere na vědomí zpracování osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze zprostředkování mezi Poskytovatelem a Uživatelem navzájem i těch, vznikajících mezi Uživateli navzájem ze zprostředkované služby, jakož i pro účely vedení uživatelského účtu.
3.    Poskytovatel dále zpracovává osobní údaje Pomocníka a Zákazníka z důvodu marketingové propagace a zpracování dat pro obchodní účely, k tomuto zpracování potřebuje Poskytovatel souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů – Pomocník nebo Zákazník tento souhlas udělí nebo neudělí zaškrtnutím příslušné kolonky při registraci nebo zadání Nové zakázky, případně při Deaktivaci svého uživatelského účtu. Udělený souhlas dle tohoto odstavce lze kdykoli odvolat prohlášením učiněným vůči Poskytovateli. Souhlas udělený v rámci deaktivace účtu uživatele a osobní údaje získané na základě takovéhoto souhlasu budou zpracovávány tak, jak je uvedeno v těchto VOP, zejména čl. XIV a v souladu s platnou právní úpravou. 
4.    Uživatel portálu bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při zadávání zakázky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu Poskytovatele o změně svých osobních údajů informovat.
5.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu registrace Uživatele Portálu sdílených služeb a bezpečnostní dobu následujících 12 měsíců, vyjma případů, kdy je zákonem vyžadována lhůta delší. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Bezpečnostní doba slouží k dohledání dat při případném sporu Účastníků o poskytované službě. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím osobám. 
6.    Uživatel portálu potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.    V případě, že by se Uživatel portálu domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a)    požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
b)    požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 
8.    Požádá-li Uživatel portálu o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat v přiměřené (zákonné) lhůtě. Poskytovatel má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.    Uživatel udělením souhlasu dle odst. 3 tohoto článku dále souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn připojovat na závěr odesílaných e-mailových zpráv reklamní sdělení. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může Registrovaný Uživatel učinit oznámením nesouhlasu se zasíláním reklamních sdělení Poskytovateli na e-mailovou adresu vase@vypomocodvedle.cz V předmětu zprávy musí Uživatel uvést NEZASÍLAT.

XV. Automatický sběr ostatních dat - využití souboru cookies
1.    Portál sdílených služeb využívá soubory cookie, aby tuto zprostředkovatelskou službu přizpůsobil potřebám Uživatelů. Cookie je textový soubor/kód, který data Portálu sdílených služeb uloží na váš pevný disk při vstupu na tento portál. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na Portálu sdílených služeb či umožňuje přesnější analýzu jejího využití. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookie nebudou shromažďovat osobní určitelné identifikační údaje. 

XVI. Autorská práva
1.    Poskytovatel je vlastníkem autorských práv k názvu, logu, designu a systému fungování Portálu sdílených služeb. Užíváním, resp. prohlížením tohoto portálu bere Uživatel portálu na vědomí, že jediným a výhradním vlastníkem majetkových autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví k obsahu tohoto portálu je Poskytovatel.
2.    Užívání, publikování, reprodukce nebo jiné šíření obsahu tohoto Portálu sdílených služeb nebo jeho částí je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
3.    Není-li výslovně stanoveno jinak, je Uživatel portálu oprávněn prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů a informací obsažených na Portálu sdílených služeb, a to výlučně pro osobní potřebu, neziskové (neobchodní) účely nebo jako zdroj informací o službách Poskytovatele. V těchto případech je Uživatel povinen uvést Poskytovatele jako původce těchto informací a materiálů.

XVII. Závěrečná ustanovení
1.    Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Tam, kde je v těchto VOP lhůta stanovena počtem hodin, je počet dní uvedený v závorce toliko vysvětlující. Úkony, které je třeba učinit v těchto hodinami určených lhůtách, budou posuzovány automaticky v Portálu sdílených služeb ihned po uplynutí hodinami určené lhůtu, nikoli až ke konci daného kalendářního dne. 
2.    Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Pomocníkem z titulu Zprostředkovatelské smlouvy, dále upravují právní vztahy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem ve vztahu ke zprostředkování pro Pomocníka, a konečně upravují právní vztahy mezi Pomocníkem a Zákazníkem jakožto subjekty Smlouvy o dílo. 
3.    Dojde-li ke vzniku sporu mezi některými smluvními stranami, pak smluvní strany, i v případě, že nebudou občany ČR nebo v případě, že nebudou mít sídlo či místo bydliště na území ČR sjednávají, že tyto spory budou řešeny obecnými soudy České republiky a to zejména, nikoli však výlučně z důvodu, že místem realizace Díla je ČR. 
4.    Změny a doplňky všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Poskytovatel je oprávněn VOP jednostranně měnit ve smyslu ust. § 1752 OZ, přičemž pro účinnost změny VOP musí Poskytovatel nové znění zaslat Uživatelům na jejich emailové adresy zadané v Portálu sdílených služeb alespoň 30 dní před termínem účinnosti. Pokud Uživatel svůj účet v době od rozeslání emailu do doby účinnosti změny nezruší, má se za to, že se změnou VOP souhlasí. Změna VOP se netýká zakázek a Smluv o dílo uzavřených před její účinností. Tím není dotčeno právo Uživatele zrušit svůj účet kdykoli za podmínek sjednaných v čl. IV těchto VOP  
5.    Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na tomto Portálu sdílených služeb.

Zveřejněno dne 15. 6. 2018